Vascongaditoaren sindromea

1112

Adiskide Bidador, zuri benetan barrua jaten dizuna, guztioi bezala, Nafarroa hondoratzen duten iruzurrak dira, eta ez alderantziz. Halaere, itxuraz orain arte gordeta zenuen, eta Abenduaren 3an “Berria”n ttu modura jaurti duzun astakerian, diozu “Nafarroaz enpo”, eta “Nafarroaz kokoteraino” zaudela. Sinestarazi nahi diguzu sufritzen ditugun kalte guztien jatorria, Euskaldun guztien Nafarroa erreibindikatzean dagoela. Gorputz sozial dominatuari dagozkion sindrome diferenteak, nolabaiteko koiunturari lotuak (Del Burgo, Juan Cruz Alli, Jon Juaristi), ez dira kausak, sintomak baizik. Baina Eskubide Humanoekin, soberanitatearekin, libertateekin eta igualitatearekin, ez da jokatzen, xantzetan ere.

Argi eta garbi uzten duzu, zure sindromeaz ari naiz, planteiatzen duzun entelekiari babesak aurkitzeko garaian,  Nafarroa, bere “Protektore” Espainolen guztiz menpe dagoela soilik sortu diren egoeretan bilatzen dituzula. Horrela, Iruñeko okupazio militarra sekula baino gogorragoa denean, zure begirada finkatzen duzu seguraski Gipuzkoar jatorrizko ofizial Gaztelauek bere kontrolpean zuten hiriko ate batean eginiko hanka sartzean; edo-ta Valladolid-eko idazle José Francisco Isla-k, bere liburu “Día grande de Navarra”n, Nafarroaz trufa egite horretan, noiz, eta Nafarroak, superbizitzeko, bere subordinazio fortzatuan, Gaztela imitatzen duenean, ridikulura heltzerainoko ponpa prententzios batez.

Nafarroa eta Nafarrei buruz jaurtitako exabruptuak argitara ematen dituzunean, izkutatzen duzu, nork, eta zergatik jaurti zituen. Zure iritziz, bapatean, arrazoi zuten Herri honetako sozietatearen “lagun” diferenteek batera bota zituzten bere intsultuetan, eta desprestigio kanpaina guztietan. Zuretzat konkistatzaile eta bereterren mesprezuak, egokiak dira. Aymeric Picaud (Frankoa), Isidoro Sevilla-koa (Gotoa), Nebrija (Gaztelaua), Julio II (Aita Santua) …, eta guztiz asmatu zuten: biolentoak gara, hereseak, inkultuak, basatiak. En fin, topiko horien faltsukeria berriz ere zamalka. Errebisionismoak blokea dezala emantzipazio prozesu oro. Ez dadila inor mugi. Ez hitz egin. Gaude Isilik.

Adiskide Bidador “La Navarra marítima” eta bere mezuak oso osasuntsu daude, zortzi urte ondoren edizio berriak egiten segitzeak demostratzen duenez. Ez zen nire “harrikada” izango, Nafarroako errealitate sozial, politiko, territorial, eta estatalari buruz publikatzen ari diren autore eta liburuen kopurua etengabe hazten ari bada. Eta hau, Euskal Herri osoko bizitza sozialean ematen diren beste adierazpenetan islatzen da, eta signifikazio handia duten aktuetan, hala nola, 2006ko Urriaren 25ean Europako Strasburgeko Parlamentuan gertatu zena, non garbi utzi bait genuen ez garela kuestio linguistiko, kultural edo etniko batetaz soilik ari, baizik eta Europa barneko eta izaera interestatala duen konfliktu luze batetaz, non Nafarroa (Euskal Herria) aurrez aurre dagoen Espainia eta Frantziarekin, eta zeinaren efektuak ziprist egiten dien Europar guztiei, baina espezialki sozietate Nafar/Euskaldun ukatu eta subordinatuari, eta baita ere sozietate dominatzaile Espainia eta Frantziari.

Euskarak sufritzen duen minorizazioa hertsiki dago erlazionaturik sozietate honek bere soberanitatean sufritzen duen subordinazioarekin. Aldi berean indibidualki eta kolektiboki, indarrez estutzen gaituzten bi errealitate dira. Adiskide Bidador, itxuraz ez duzu sozietate jipoitu hau errekonozitzen, bere soberanitatean subordinatua, bere errekurtsu ekonomikoetan extortsionatua, bere kulturan ordezkatua, bere historian ukatua, eta bere zuzenbidean suplantatua. Sozietate honek sufritzen dituen problemak labur daitezke bere estatalitatearen ukazioan, horregatik kalamitate etengabeak pairatuz, hala nola, 1936ko genozidioa, eta azken hirurogeita hamar urte hauetako manipulazio giganteskoa. Ez gara soilik hizkuntz minorizatua, ezta ere estaturik gabeko nazioa, alderantziz, Nafarroa (Euskal Herria) Espainia eta Frantziako estatuen azpian hibernaturik dagoen Estatua da.

Miseria humanoek kausatu estropezuek, ez dute zertan soberanitatearen errekuperazio prozesuetan definitiboki eragin beharrik. Libertate eta eskubide politikoen bidean eman beharreko urratsak, akats indibidualen, jukutria konspiratiboen, edo-ta moda pasakorren apeten gainetik daude.

Zuk diozun puntutik hasiko bagina, hau da, onartu behar dugula zuzenki sozio-politikoagoak diren eremuek sortzen duten egungo egoera, nahiz eta eskubide eta libertate politikoei dagokienez atentatu groteskoa besterik ez diren, ez genuke kuestionatu beharko partizio territorial arbitrarioa, suplantazio konstituzional eta estatutarioa, Euskararen apartheid-a edo-ta eskubide linguistiko eta politikoen konkulkazioa. Hego Afrikan ez bazen dominazio eta apartheid-ik existitu, ez zen ez Botha ezta ere Mandela sortuko, edo-ta Ipar Irlandan, ez Ian Paisley ezta ere Gerry Adams. Berriz ere entzuten dugu betiko leloa, zeinaren arabera errua sufritzaile berak duten, Irlandesak, Hego Afrikako beltzak, eta Nafarrak gure kasuan. Aski da.

Gure sozietatea, bere zabaltasun eta konplexitate osoan, Espainola eta Frantsesaren diferente da, eta hori islatzen da bere adierazpenen multzoan, eta hauek osatzen dute Nafarroa izendatzen den sozietate politiko estatala. Horregatik deitzen diogu Nafarroa sozietate politikoari, eta Euskal Herria komunitate kulturalari, ze Euskaldun guztiak Nafar bait gara. Ondorio gisa artifizio zinikoa erabiltzen duzu non nahasten dituzun problema identitario sedizentea, itxuraz baztertzen duzun dialogoa, sozietatea demarkazio territorialetan banatzeko proposamena, eta Nafarrek elkar ulertzeko inkapazitate atabikoa; azkenean soluzio gisa proposatzeko berriz ere Nafarroa territorialki banatzea, ze zeuk aitortzen bait duzu, ez zaudela eraikitzeko. Adiskide Bidador, eraiki ahal izateko, guttienez saiatu egin behar da prejudizio eta iruzurretatik libre gelditzen. Nafar besarkada bat.

Tomas Urzainki

“Vascongadito”sindromea

Amigo Bidador, a ti lo que verdaderamente te corroe, como a todos, son las imposturas que sumergen a Navarra, y no al revés. Sin embargo, en tu, al parecer hasta ahora, reservado dislate escupido el día tres de diciembre en “Berria”, gritas que estás “harto de Navarra” y que estás de ella “hasta el gorro”. Quieres hacernos creer que el origen de los males que padecemos está en que se reivindique la Navarra de todos los vascos. Los variados síndromes más o menos conyunturales (Del Burgo, Juan Cruz Alli, Jon Juaristi) que afectan a un cuerpo social dominado, no son las causas sino los síntomas. Pero, con los derechos humanos, la soberanía, las libertades y la igualdad, no se juega, ni en broma.

Resulta muy esclarecedor, sobre tu síndrome claro está, que sólo busques apoyaturas para la entelequia que planteas, en situaciones surgidas allí donde Navarra se encuentra especialmente a merced de sus “protectores” españoles. Así, cuando la ocupación militar de Pamplona es más dura si cabe, te fijas en un desliz realizado posiblemente por oficiales castellanos de origen guipuzcoano sobre una puerta de la ciudad sometida a su control; o en que el escritor de Valladolid, José Francisco de Isla, se mofe de Navarra, en su libro “Día grande de Navarra”, cuando ella para sobrevivir, en su forzada subordinación,  imita a Castilla con un pretencioso boato hasta rozar el ridículo.

Cuando sacas a relucir los exabruptos lanzados sobre Navarra y los navarros, ocultas quién y porqué los proyectó. Según tu, de repente, tenían razón en todos los insultos y campañas de desprestigio coreados por los diferentes “amigos” de la sociedad de este país. Para ti los desprecios de los conquistadores y monaguillos, son atinados; Aimeric Picaud (franco), Isidoro de Sevilla (godo), Nebrija (castellano), Julio II (Papa) …, y acertaron plenamente: somos violentos, herejes, incultos, salvajes. En fin la falsedad de esos tópicos cabalga de nuevo. Que el revisionismo bloquee cualquier proceso de emancipación. Que nadie se mueva. No hablar. A callar toca.

Amigo Bidador “La Navarra marítima” y su mensaje gozan de muy buena salud, como lo demuestra que después de ocho años siguen haciéndose nuevas ediciones. No sería una “pedrada” mía, cuando crecen el número de autores y de libros que se publican sobre la realidad social, política, territorial y estatal de Navarra. Lo que se ve reflejado en otras manifestaciones de la vida social en toda Euskal Herria, y en actos de la máxima significación, como el ocurrido el día 25 de octubre de 2006 en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, donde dejamos constancia de que no se trata de una cuestión lingüística, cultural o étnica, sino de las consecuencias de un largo conflicto interno europeo e interestatal, que enfrenta a Navarra (Euskal Herria) con España y Francia, y cuyos efectos salpican a todos los europeos, pero especialmente a la negada y subordinada sociedad navarra/vasca y también a las sociedades dominantes, la española y la francesa.

La minoración que padece el euskara está íntimamente relacionada con la subordinación que sufre esta sociedad en su soberanía. Son dos crudas realidades que nos atenazan a la vez individual y colectivamente. Amigo Bidador parece que no reconoces a esta sociedad vapuleada, subordinada en su soberanía, extorsionada en sus recursos económicos, sustituida en su cultura, negada en su historia y suplantada en su derecho. Los problemas que sufre esta sociedad se pueden resumir en la negación de su estatalidad, padeciendo por ello un sinfín de calamidades como el genocidio de 1936 y la gigantesca manipulación de estos setenta últimos años. No somos sólo una lengua minorizada ni sólo una nación sin estado, al contrario, Navarra (Euskal Herria) es un Estado hibernado bajo los Estados español y francés.

Los desgraciados traspiés causados por las miserias humanas no deben afectar definitivamente a los procesos de recuperación de la soberanía. Los pasos en el camino de las libertades y los derechos políticos están por encima de los errores individuales, de las triquiñuelas conspirativas, o de los antojos de las modas pasajeras (txirrintak).

Si partimos de la base de que, según dices, hay que aceptar la situación presente en los campos más directamente socio-políticos, a pesar de que resultan un grotesco atentado a los derechos y libertades, no deberíamos cuestionar la arbitraria partición territorial, la suplantación constitucional y estatutaria, el apartheid del euskera o la conculcación de los derechos lingüísticos y políticos. Si en Sudáfrica no hubiera existido dominación y apartheid, no hubieran surgido Botha ni Mandela, o en Irlanda del Norte, Jan Pasley ni Jerri Adams. Vuelve a oírse la vieja cantinela, según la cual la culpa la tienen los propios sufridores, los irlandeses, los negros de Sudáfrica o los navarros en nuestro caso. Ya vale.

Nuestra sociedad, en toda su amplitud y complejidad es diferente a la española y a la francesa, lo que se plasma en el conjunto de sus manifestaciones que conforman la sociedad política estatal, que se denomina Navarra. Por eso llamamos Navarra a la sociedad política y Euskal Herria a la comunidad cultural, pues todos los vascos somos navarros. Concluyes con un cínico artificio en el que mezclas un sedicente problema identitario, el diálogo que aparentemente rechazas, la propuesta de dividir la sociedad en demarcaciones territoriales, una atávica incapacidad de los navarros para entenderse, para al final propugnar como solución repartir otra vez territorialmente a Navarra, pues confiesas, no estar para construir. Amigo Bidador, para poder construir, al menos hay que intentar quedarse libre de prejuicios e imposturas. Nafar besarkada bat.

Tomás Urzainqui